DigiShape

DigiShape

DigiShape is een open innovatie platform van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die breed en cross-sectoraal samenwerken om de grote potentie van digitalisering te benutten voor de watersector. Samen werken we aan vernieuwende oplossingen voor concrete opgaven door het inzetten van nieuwe digitale technieken.

Terwijl de DigiShape website in ontwikkeling is (binnenkort op www.DigiShape.nl) zal op deze plaats de belangrijkste DigiShape informatie worden gedeeld.


Aanjager

Contactgegevens kwartiermaker / aanjager:
Chris Karman (06205 38 38 8), chris.karman@conexys.nl


DigiShape dagen

Elke vier weken organiseren we een DigiShape dag om te werken aan de verschillende use cases. Ook is het mogelijk om zelf een werksessie te organiseren om een nieuwe use case te introduceren. Wil je meedoen; neem dan even contact op met de aanjager van DigiShape (zie boven).

Het programma van een DigiShape dag bestaat ruwweg uit drie blokken:
– ochtendprogramma met parallelle werksessies
– gezamenlijke werkbespreking (netwerken, uitwisselen van informatie)
– middagprogramma met parallelle werksessies.

We verwachten dat iedereen aanwezig is bij de lunch (ook als je alleen aan het ochtend of middagprogramma deelneemt), zodat we maximaal van de gelegenheid gebruik kunnen maken om kennis en informatie uit te wisselen.

DatumLocatie
11 juli Van Oord
Schaardijk 211, 3063NH, Rotterdam
8 augustusGaat niet door ivm vakanties
5 septemberDeltares (Colloqium)
Boussinesqweg 1, 2629 HD, Delft
3 oktoberDeltares (Colloqium)
Boussinesqweg 1, 2629 HD, Delft
31 oktoberDeltares (Colloqium)
Boussinesqweg 1, 2629 HD, Delft
28 novemberDeltares (Colloqium)
Boussinesqweg 1, 2629 HD, Delft

Algemene DigiShape informatie


Use Cases

Markermeer

Bij grote projecten als De Nieuwe Afsluitdijk, aanleg van de Markerwadden of de Versterking van de Houtribdijk wordt veel data ingewonnen. Hoe gaan we slimmer om met de inwinning, management en analyse van deze data?

Trekker: John Schobben (john.schobben@rws.nl)

Rivierdiepte

Vanuit diverse opgaven in het rivierengebied (ontgrondingskuilen, ondieptes, rivierduinen, onderhoudsbagger werken) is het belangrijk om een nauwkeurig gebiedsdekkend beeld van de rivierdiepte en de bodem te hebben. Hoe kunnen we nieuwe digitale technieken inzetten om bestaande data beter te benutten of nieuwe data in te winnen en te verbinden?

Trekker: Johan Boon (johan.boon@deltares.nl)

Digital Twin Noordzee

Deze use-case is een pilot, die een methodiek gaat uitwerken om een Digital Twin Noordzee mogelijk te maken. De vraagstelling die hierin primair wordt opgepakt komt uit het uitwerken van de “Noordzeestrategie 2030” door de beleidsafdelingen van IenW. Hierin zijn vooral de cumulatieve aspecten nog moeilijk goed te vatten. De focus van deze use case ligt daarom op de cumulatieve effecten, waarbij deze ten behoeve van de pilot worden beperkt tot de cumulatieve effecten van offshore windparken en visserij.

Trekker: Joan Staeb (joan.staeb@rws.nl)

Infrastructuur en Logistiek

Logistiek speelt een belangrijke rol in vele maatschappelijke uitdagingen die met water te maken hebben. Via extreem hoog, maar ook laag, water heeft klimaatverandering invloed op de transportcapaciteit van onze waterwegen. Klimaat doelen rondom emissie reductie en nieuwe energievormen als wind op zee, hebben ook vaak een nauwe relatie met logistieke processen. Het vergroten van de efficiëntie van havens en vaarwegen door onderhoud of aanleg van nieuwe infrastructuur is ook steeds gekoppeld met de logistieke keten en een toenemende mate van digitalisering. Binnen deze usecase kijken we naar de mogelijkheden van data, modellen en tools om de interactie tussen waterinfrastructuur en de logistieke keten beter te kunnen begrijpen om zo beter gefundeerde beslissingen te kunnen nemen.

Trekker: Mark van Koningsveld (mark.vankoningsveld@vanoord.com)

Droogte

De droogte van 2018 in Nederland liet zien dat droogte een sterke impact kan hebben op meerdere water-gebruikende sectoren: zo lag een deel van de scheepvaart tijdlang stil vanwege lage rivierstanden, moesten boeren hun toevlucht nemen tot grondwater om verregaande droogteschade te voorkomen en werden droogtegevoelige natuurgebieden aangetast. Bij alle sectoren die negatieve effecten van de droogte hebben ondervonden is de belangrijkste vraag: hoe kunnen we in de toekomst tijdig en effectief op droogte anticiperen? In dit kader biedt het inzetten van nieuwe technologieën en data science de kans om (betere) oplossingen te bieden en beter te anticiperen op droogte.

Trekker: Dimmie Hendriks (dimmie.hendriks@deltares.nl)

De Digitale Rivier

Introductie van de Digitale Rivier wordt verwacht in september of oktober.

Trekker: Benno Bultink (benno.bultink@rws.nl)

Digitale Dijkmonitoring

Het doel van deze sessie is een impuls geven aan data-gedreven aanleg, beheer en onderhoud van de Nederlandse waterkeringen. Dit vanuit de al beschikbare data, aangevuld met de extra mogelijkheden van nieuwe methodes en technieken zoals benutten van satelliet data en de analysekracht van datalabs. In deze DigiShape Werksessie gaan we de informatie opgaves van de Waterbeheerders in beeld brengen, de mogelijkheden verkennen van nieuwe methodes en technieken, en inventariseren van ideeën voor use cases.

Trekker: Gerrit Burgers (gerrit.burgers@rws.nl)


Nuttige informatie